Trieda 4.D, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Prešov

STUŽKOVÁ, 9.2.2001, Čierny Orol, Prešov

VIDEO

FOTKY

SCENÁR - 4.D Program (začiatok 21:35)

Úvod

   Moderátor prichádza na javisko, uvádza celý program a následne scénku.

Scénka RAMBO

   Postupne sa pripraví celá scenéria, traja zlodusi, v�ze�, dva stromy, postava zahalen� dekou a vrtu�n�k s jedn�m pilotom (kapit�n).
   Pilot postupne prist�va (vrtu�a sa to��), n�sledne vystupuje (vstane zo stoli�ky) a ide h�ada� Ramba. Prech�dza scen�riou, a� nakoniec ho za pomoci mapy a buzoly n�jde.
   Nasleduje dial�g, ktor�m Ramba presvied�a, aby sa vydal na z�chrann� akciu. Nakoniec Rambo povol� a zvrhne deku.
   Za�ne sa pripravova� (zavia�e si kanady a �atku). Cez zle nasaden� �atku ale nevid� a vr�a do zatia� faj�iac�ho pilota. �atku si naprav� a obidvaja si sadn� do vrtu�n�ka.
   Vo vrtu�n�ku prebieha dial�g a poz�skan� in�trukci� Rambo vyskakuje a� pod p�dium. Z pod p�dia sa n�slednev y�plh� hore. Potom sa nen�padne prikradne (pomedzi stromy) k zloduchom.
   Jeden z nich (�trikuj�ci) vst�va a ide sa prejs�. Ke� dojde k druh�mu stromu, Rambo mu chladnokrvne zlom� v�zy. �al�ie zloducha (s b�bikou) odrovn� no�om.
   Hlavn�mu zl�mu bossovi sa nie�o nezd� a tak sa ide prejs�. Prejde cel�m javiskom. Z �krytu potom vyskakuje Rambo. Odohr� sa dial�g a n�slede bitka. Rambo nakoniec vyhr�va. Oslobod� v�z�a, zv�taj� sa a je koniec. (v�etci vst�vaj�, uklonia sa a odch�dzaj�)

Zvu�ka reklamy

   Ohl�senie reklamy. Na javysko prich�dza mu� z bejzbalovou palicou, odp�li iluz�rnu lopti�ku a vracia sa sp�.

Reklama

   Na sc�nku kr��a upratova�ka, zamet� a sem-tam skr�kne "Merania". Toto rob� nejak� �as, potom sa postav� viac dozadu, pozrie sa na hodinky a potom na vchod do javiska. Sc�nou n�sledne prebiehaj� �iaci v bielych pl᚝och. Upratova�ka e�te raz "Merania" a je koniec. (�iaci sa vracaj� sp�)

Zvu�ka reklamy

Moder�tor

   Moder�tor ohl�si �al�iu sc�nku.

Rozpr�vka

   �iesti si pripravia stoli�ky, posadaj� si ved�a seba a za�n� ��ta� rozpr�vku. (cca. 10min)

Zvu�ka reklamy

Reklama

   Opit� �lovek si sad� na stoli�ku a zasp�. Na sc�ne sa objav� �lovek s hodinami. Opit�mu za�ne zvoni� mobil. Pribieha �al�� �lovek a zobud� opit�ho. Ten si zoberie mobil a za�ne telefonova�. Hodin�r postupne preto�� hodiny, za ka�d�m opit� zahl�si !�al�ie pivo!. To sa opakuje nieko�kokr�t, a� nakoniec opit� dotelefonuje, povie pointu a sc�nka kon��.

Zvu�ka reklamy

Moder�tor

Sc�nka HAMLET

   Doprostred p�dia sa postav� �lovek a nastav� ruku. N�sledne na to pribehne �al�� (lebka) a do ruky mu nastokne svoju hlavu. )Clovek za�ne recitova� Hamleta (lebka rob� somariny). Asi v polke pribehn� roztliesk�va�ky a za��naj� tancova�. Hamlet s lebkou nahnevane odch�dzaj�. Roztliesk�va�ky tancuj� �alej.

Moder�tor

Hudobn� vyst�penie

   Dvaja s gitarami

Moder�tor

Sc�nka MILION�R

   Sc�nu zahal� tma. Po chv�li za�ne hudba a dva reflektory. Za�ne sa kona� sc�nka medzi moderuj�cim a s��a�iacim,

Z�ver

   V�etci ��inkuj�ci prich�dzaj� na p�dium, spolo�ne spievaj� a po pesni�ke KONIEC

Oslavy

24.6. Janko (men)
29.6. Pali (men)
29.6. Peo . (men)
29.6. Peo M. (men)
29.6. Peo P. (men)

Náhodná fotka