Trieda 4.D, Stredn� priemyseln� �kola elektrotechnick�, Pre�ov

VROKY UITEOV

Oslavy

(nikto do 14 dn�)

N�hodn� fotka